01:30
03:20
05:20
00:25
00:35
01:30
02:00
02:30
03:30
04:00
05:00
00:00
01:00
01:30
02:30
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:20
07:20
09:20
11:20
13:20
15:30
17:20
06:00
07:00
08:00
09:00
09:30
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
14:30
15:30
Jalgrattasõit  Tour of Slovenia, Slovenia  
17:45
06:00
06:45
07:45
08:45
09:45
10:00
11:00
11:30
12:00
13:00
13:30
14:00
15:00
16:00
16:30
17:00
17:30
19:10
18:45
18:50
18:00
18:30
Jalgrattasõit  Tour of Slovenia, Slovenia  
19:30
20:15
21:00
01:30
02:00
21:00
21:05
21:30
22:00
Jalgrattasõit  Tour of Slovenia, Slovenia  
23:00
23:30
00:30
00:45
Jalgrattasõit  Tour of Slovenia, Slovenia  
01:30
02:30
03:00
04:00
Jalgrattasõit  Tour of Slovenia, Slovenia  
05:00
21:00
21:55
22:00
23:00
23:30
00:00
00:30
00:55
01:00
01:45
02:30
Jalgrattasõit  Tour of Slovenia, Slovenia  
03:30
04:00
05:00
Jalgrattasõit  Tour of Slovenia, Slovenia  
top